TurkishDelight's FanDuel NFL Recent-results Game Results

Site Sport Date Name Buy In Rank Points
FanDuel NFL Oct 2nd, 2022 $60k sun nfl spike (single entry) $5.00 220 / 14297 8.55
FanDuel NFL Oct 2nd, 2022 $60k sun nfl scramble (single entry) $10.00 1487 / 7066 7.37
FanDuel NFL Jan 9th, 2022 $1.3M NFL Sunday Million ($250K to 1st) $5.00 44492 / 289091 4.33
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 79590 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 172867 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 5855 / 35701 2.52
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 117385 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 26017 / 567788 0.28
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 84926 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 53600 / 567788 0.24
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 29328 / 567788 0.28
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 154178 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 53832 / 567788 0.24
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 100687 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 122042 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 152625 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 103741 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 68708 / 567788 0.24
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 128887 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 103518 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 153774 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 147132 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 3493 / 35701 2.92
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 172819 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 121798 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 9007 / 35701 2.52
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 127464 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 26160 / 567788 0.28
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 2777 / 35701 2.92
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 122321 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 95871 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 98321 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 170737 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 131517 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 131983 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 27609 / 567788 0.28
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 147765 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 100709 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 80893 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 150500 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 94088 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 140714 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 157938 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 122797 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 154992 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 59241 / 567788 0.24
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 124799 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 2616 / 35701 2.92
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 170737 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $25K Sun NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 121798 / 567788 0.22
FanDuel NFL Dec 5th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 1192 / 35701 3.3
FanDuel NFL Dec 2nd, 2021 $60K NFL Thursday Night Special ($10K to 1st) $9.00 1155 / 7925 6.87
FanDuel NFL Nov 28th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 743 / 35665 3.66
FanDuel NFL Nov 28th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 3890 / 35665 2.92
FanDuel NFL Nov 28th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 2885 / 35665 2.92
FanDuel NFL Nov 28th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 1569 / 35665 3.3
FanDuel NFL Nov 28th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 1442 / 35665 3.3
FanDuel NFL Nov 28th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 1440 / 35665 3.3
FanDuel NFL Nov 28th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 3025 / 35665 2.92
FanDuel NFL Nov 28th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 3876 / 35665 2.92
FanDuel NFL Nov 28th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 365 / 35665 4.64
FanDuel NFL Nov 28th, 2021 $60K Sun NFL Snap ($5K to 1st, 20 Entries Max) $2.00 4509 / 35665 2.52
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 81333 / 310762 0.63
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 79664 / 310762 0.63
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 55354 / 310762 0.63
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 55835 / 310762 0.63
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 60082 / 310762 0.63
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 60570 / 310762 0.63
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 83892 / 310762 0.63
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 83892 / 310762 0.63
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 39138 / 310762 0.71
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 44467 / 310762 0.63
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 35131 / 310762 0.71
FanDuel NFL Nov 21st, 2021 $65K Sun NFL Hail Mary ($0.25 to Enter) $0.25 63455 / 310762 0.63
FanDuel NFL Nov 14th, 2021 $130K Sun NFL Sweep (Single Entry Series Pres. by RotoGrinders) $33.00 674 / 4634 15.33
FanDuel NFL Nov 7th, 2021 $130K Sun NFL Sweep (Single Entry Series Pres. by RotoGrinders) $33.00 842 / 4632 15.33
FanDuel NFL Oct 31st, 2021 $35K Sun NFL Onside Trick (3 Entries Max) $15.00 77 / 1355 11.7
FanDuel NFL Oct 31st, 2021 $1.8M NFL Sunday Million ($300K to 1st) $5.00 83038 / 214731 4.33
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 6126 / 344643 0.28
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 53011 / 344643 0.22
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 81711 / 344643 0.22
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 27131 / 344643 0.24
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 41317 / 344643 0.24
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 20223 / 344643 0.24
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $20K Mon NFL Scramble (Single Entry) $10.00 553 / 2348 7.37
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 29732 / 344643 0.24
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 19439 / 344643 0.24
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 42911 / 344643 0.22
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 60589 / 344643 0.22
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 5841 / 344643 0.28
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 76526 / 344643 0.22
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 47886 / 344643 0.22
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 19868 / 344643 0.24
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 55198 / 344643 0.22
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 76553 / 344643 0.22
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 14408 / 344643 0.26
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 18695 / 344643 0.24
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 18695 / 344643 0.24
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $15K Mon NFL Pooch Punt (150 Entries Max) $0.05 4194 / 344643 0.34
FanDuel NFL Oct 11th, 2021 $25K Mon NFL Sweep (Single Entry) $25.00 242 / 1175 13.57